DISCLAIMER

 DISCLAIMER NL

 

Op het gebruik van deze website (www.brinkmanfinerealestate.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Brinkman Fine Real Estate streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Brinkman Fine Real Estate niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Brinkman Fine Real Estate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Brinkman Fine Real Estate en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Brinkman Fine Real Estate garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Brinkman Fine Real Estate te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Brinkman Fine Real Estate heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Brinkman Fine Real Estate aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Brinkman Fine Real Estate zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Brinkman Fine Real Estate daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 

 DISCLAIMER EN

The following terms of use apply to the use of this website (www.brinkmanfinerealestate.com). By using this website, you are deemed to have read and accepted the terms of use.

Use of information

Brinkman Fine Real Estate strives to always offer correct and current information on this website. Although this information has been compiled with the greatest possible care, Brinkman Fine Real Estate does not guarantee the completeness, accuracy or topicality of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot be considered as a substitute for legal advice.

No rights can be derived from the information. Brinkman Fine Real Estate accepts no liability for damage resulting from the use of the information or the website, nor for the malfunctioning of the website. Based on the sending and receiving of information via the website or via e-mail, a relationship cannot automatically arise between Brinkman Fine Real Estate and the user of the website.

E-mail

Brinkman Fine Real Estate does not guarantee that e-mails sent to it will be received or processed (on time) because timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. The security of e-mail traffic can also not be fully guaranteed due to the associated security risks. By correspondence with Brinkman Fine Real Estate by e-mail without encryption or password protection, you accept this risk.

Hyperlinks

This website may contain hyperlinks to third-party websites. Brinkman Fine Real Estate has no influence on third-party websites and is not responsible for the availability or content thereof. Brinkman Fine Real Estate therefore accepts no liability for damage resulting from the use of third-party websites.

Intellectual property rights

All publications and expressions of Brinkman Fine Real Estate are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, nothing from these publications and expressions may be reproduced, copied or made public in any other way, without prior written permission from Brinkman Fine Real Estate.